Сирек кездесетін әдебиеттер

СИРЕК КЕЗДЕСЕТІН КІТАПТАР

    Ғылымның барлық саласын қамтитын сирек кездесетін әдебиеттер қоры - 810 дананы құрайды. Әдебиеттердің хронологиялық қамтитыны 1789-1945 жылдар аралығы. Қорды төмендегідей бірнеше топқа бөлуге болады: тіл білімі, әдебиеттану, тарихи әдебиеттер, ғылым және техника, сөздіктер, анықтамалықтар және  энциклопедиялық басылымдар. Қордың басым бөлігі XVIII-XX ғасыр аралығындағы әдебиеттер. Олар ғылымын барлық саласын қамтиды. Мысалы: көркем әдебиет, әдеби сын, тарихи әдебиеттер. Көркем әдебиеттер қорына ХІХ-ХХ ғасыр ақын-жазушылары: И.А. Гончарев, Н.Г.Гарин-Михайловскийдің, А.С. Грибоедов, А.Майков, Г.Державин, Б.А.Жуковский, А.Ф.Писемскийдің шығармалары бар.Сын әдебиеттер қорына 1911-1913жж. шыққан В.А. Келтуяла екі томдық «Исторія Русской литературы», 1888 жылы шыққан Н.В.Гербельдің «Русскіе поэты въ біографіяхъ и образцахъ», Д.Н.Овсянико-Куликовскийдің «Исторія Русской Литературы ХІХ века», П.И.Полевойдің «Исторія Русской Словесности» кіреді. Тарихи әдебиеттер қорына Гельмольттің көптомдық «Исторія Человъчества», Б.Д. Грековтің «Золотая Орда  и ее падение», М.П.Вяткиннің қазақ тіліндегі «Сырым батыр», Н.Костомаровтің «Исторіческія монографіи  и изслъдованія» кіреді. 1789 жылы шыққан «Дъянія Петра Великаго», мудрого преобразителя Россіа; собранныя изъ достовъерных источниковъ и расположенныя по годамъ», бұл кітап баспақ терісімен қапталған.
    Осынау әдебиеттер қатарында «Энциклопедический словарь Гранат - орыс әмбебап энциклопедиялардың бірі, С.Н.Юкжаковтің «Словарь общедоступныхъ сведеній по всем отраслям знанія», 1925-1935 жылдар аралығында шыққан «Большая Советская Энциклопедия» (БСЭ) жинақтары бар. Сирек кездесетін әдебиеттер қоры кітаптану, тарих-гуманитарлық бағытта ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге өте маңызды болып табылады. 

  • Сирек кездесетін әдебиеттер